ЕВРОПЕЙСКИ ПРАВЕН ИНСТИТУТ

Фондация „ЕВРОПЕЙСКИ ПРАВЕН ИНСТИТУТ“ е създадена в началото на 2016 г. чрез частно дарение. Тя е фондация от класически тип. Фондация „ЕВРОПЕЙСКИ ПРАВЕН ИНСТИТУТ“ е неправителствена, нерелигиозна и неполитическа организация, юридическо лице по българското законодателство. Източниците на средствата за дейността на Фондация „ЕВРОПЕЙСКИ ПРАВЕН ИНСТИТУТ“ са доходите от имуществото й, дарения и доходи свързани с програмите на фондацията.


МИСИЯ

Основната мисия на фондацията е защитата на правата и законните интереси на българското общество, произтичащи от европейското законодателство, както и ограмотяването и участие в прилагането на правото на ЕС. Европейски правен институт стимулира сътрудничеството между гражданското общество, бизнеса, националните и местни власти, с цел подобряване качеството на живот и възможността за развитие на хората, посредством възможностите, предоставени от европейското законодателство. За постигане на мисията и целите си Фондация „ЕВРОПЕЙСКИ ПРАВЕН ИНСТИТУТ“ развива свои програми, като също участва в мащабни международни проекти.

ЦЕЛИ

Основните цели на фондацията са:
1. Подпомагане на българското общество за ефективно участие при прилагането на правото на ЕС;
2. Насърчаване на обществената дейност, развитие на съответни умения, подкрепа на сътрудничеството на европейско и международно ниво;
3. Насърчаване на научните изследвания и използване на техните резултати;
4. Защита на правата и законните интереси на гражданите, произтичащи от европейското законодателство и свързани с правото на ЕС;
5. Правно ограмотяване на гражданите.


СРЕДСТВА

1. Аналитична дейност – извършване на анализи и оценки в различни области на правото на Европейския съюз;
2. Техническа помощ – осигуряване на консултантски услуги и правна помощ за различни правителствени и неправителствени организации, както и физически и юридически лица в конкретни области, свързани с правото на Европейския съюз;
3. Информиране на обществеността – изпълнение на проекти и информационни кампании, които допринасят както за насърчаването на обществения дебат по въпросите на правото на Европейския съюз;
4. Обучение и обмяна на опит – повишаване на компетенциите на различни институции и професионални групи, както и на отделни лица по въпросите на правото на ЕС;
5. Собствени инициативи – предприемане на самостоятелни действия, свързани с правото на ЕС, включително и иницииране на съответните производства пред компетентните национални органи или органи на ЕС в случаи на нарушаване правото на ЕС или на национални правни норми, свързани с правото на ЕС или с прилагането му.


ЦЕННОСТИ

Основни ценности на фондацията са:
1. Подпомагане и насърчаване на научните изследвания в областта на правото на ЕС;
2. Запознаване на българското общество с европейското законодателство;
3. Защита на правата и интересите на българските граждани;
4. Прозрачност и отчетност.